هاست لینوکس ایران

لینوکس Li6

245.000

تومان سالانه
 • 5GB فضای وب (Web Space)
 • 50GB انتقال داده در ماه (Bandwidth)
 • بی نهایت پارک دامین (Parked Domains)
 • بی نهایت ایمیل اکانت (Email Accounts)
 • بی نهایت زیر دامنه (Sub Domain)
 • بی نهایت دیتابیس MySql
 • کنترل پنل Direct Admin
 • بی نهایت کاربر FTP
سفارش

لینوکس Li5

199.000

تومان سالانه
 • 2GB فضای وب (Web Space)
 • 30GB انتقال داده در ماه (Bandwidth)
 • بی نهایت پارک دامین (Parked Domains)
 • بی نهایت ایمیل اکانت (Email Accounts)
 • بی نهایت زیر دامنه (Sub Domain)
 • بی نهایت دیتابیس MySql
 • کنترل پنل Direct Admin
 • بی نهایت کاربر FTP
سفارش

لینوکس Li4

145.000

تومان سالانه
 • 1GB فضای وب (Web Space)
 • 20GB انتقال داده در ماه (Bandwidth)
 • بی نهایت پارک دامین (Parked Domains)
 • بی نهایت ایمیل اکانت (Email Accounts)
 • بی نهایت زیر دامنه (Sub Domain)
 • بی نهایت دیتابیس MySql
 • کنترل پنل Direct Admin
 • بی نهایت کاربر FTP
سفارش

لینوکس Li3

89.000

تومان سالانه
 • 750MB فضای وب (Web Space)
 • 10GB انتقال داده در ماه (Bandwidth)
 • بی نهایت پارک دامین (Parked Domains)
 • بی نهایت ایمیل اکانت (Email Accounts)
 • بی نهایت زیر دامنه (Sub Domain)
 • بی نهایت دیتابیس MySql
 • کنترل پنل Direct Admin
 • بی نهایت کاربر FTP
سفارش

لینوکس Li2

39.000

تومان سالانه
 • 500MB فضای وب (Web Space)
 • 5GB انتقال داده در ماه (Bandwidth)
 • بی نهایت ایمیل اکانت (Email Accounts)
 • بی نهایت پارک دامین (Parked Domains)
 • بی نهایت زیر دامنه (Sub Domain)
 • بی نهایت دیتابیس MySql
 • کنترل پنل Direct Admin
 • بی نهایت کاربر FTP
سفارش

لینوکس Li1

19.000

تومان سالانه
 • 100MB فضای وب (Web Space)
 • 1GB انتقال داده در ماه (Bandwidth)
 • بی نهایت پارک دامین (Parked Domains)
 • بی نهایت ایمیل اکانت (Email Accounts)
 • بی نهایت زیر دامنه (Sub Domain)
 • بی نهایت دیتابیس MySql
 • کنترل پنل Direct Admin
 • بی نهایت کاربر FTP
سفارش