هاست ویندوز

ویندوز W6

179.000

تومان سالانه
 • 10GB فضای وب (Web Space)
 • بی نهایت انتقال داده در ماه (Bandwidth)
 • بی نهایت پارک دامین (Parked Domains)
 • بی نهایت ایمیل اکانت (Email Accounts)
 • بی نهایت زیر دامنه (Sub Domain)
 • دیتابیس MSSQL 2008/Access
 • پشتیبانی از ASP.NET 2.0,4.5
 • کنترل پنل Plesk 12.x
 • بی نهایت کاربر FTP
سفارش

ویندوز W5

149.000

تومان سالانه
 • 8GB فضای وب (Web Space)
 • 80GB انتقال داده در ماه (Bandwidth)
 • بی نهایت پارک دامین (Parked Domains)
 • بی نهایت ایمیل اکانت (Email Accounts)
 • بی نهایت زیر دامنه (Sub Domain)
 • دیتابیس MSSQL 2008/Access
 • پشتیبانی از ASP.NET 2.0,4.5
 • کنترل پنل Plesk 12.x
 • بی نهایت کاربر FTP
سفارش

ویندوز W4

109.000

تومان سالانه
 • 4GB فضای وب (Web Space)
 • 50GB انتقال داده در ماه (Bandwidth)
 • بی نهایت ایمیل اکانت (Email Accounts)
 • بی نهایت پارک دامین (Parked Domains)
 • بی نهایت زیر دامنه (Sub Domain)
 • دیتابیس MSSQL 2008/Access
 • پشتیبانی از ASP.NET 2.0,4.5
 • کنترل پنل Plesk 12.x
 • بی نهایت کاربر FTP
سفارش

ویندوز W3

79.000

تومان سالانه
 • 1GB فضای وب (Web Space)
 • 20GB انتقال داده در ماه (Bandwidth)
 • بی نهایت پارک دامین (Parked Domains)
 • بی نهایت ایمیل اکانت (Email Accounts)
 • بی نهایت زیر دامنه (Sub Domain)
 • دیتابیس MSSQL 2008/Access
 • پشتیبانی از ASP.NET 2.0,4.5
 • کنترل پنل Plesk 12.x
 • بی نهایت کاربر FTP
سفارش

ویندوز W2

69.000

تومان سالانه
 • 500MB فضای وب (Web Space)
 • 10GB انتقال داده در ماه (Bandwidth)
 • بی نهایت پارک دامین (Parked Domains)
 • بی نهایت ایمیل اکانت (Email Accounts)
 • بی نهایت زیر دامنه (Sub Domain)
 • دیتابیس MSSQL 2008/Access
 • پشتیبانی از ASP.NET 2.0,4.5
 • کنترل پنل Plesk 12.x
 • بی نهایت کاربر FTP
سفارش

ویندوز W1

49.000

تومان سالانه
 • 250MB فضای وب (Web Space)
 • 5GB انتقال داده در ماه (Bandwidth)
 • بی نهایت پارک دامین (Parked Domains)
 • بی نهایت ایمیل اکانت (Email Accounts)
 • بی نهایت زیر دامنه (Sub Domain)
 • دیتابیس MSSQL 2008/Access
 • پشتیبانی از ASP.NET 2.0,4.5
 • کنترل پنل Plesk 12.x
 • بی نهایت کاربر FTP
سفارش